slider4.jpg
Shadow

Het huishoudelijke reglement

 

Doel

Het handhaven en/of verbeteren van zowel de lichamelijke als geestelijke conditie van actieve senioren van 50 jaar en ouder; door actief bezig te zijn, zowel lichamelijk als sociaal.

Elk lid sport voor eigen verantwoording en op eigen risico.

Sportzaal

In Kulturhus De Meent te Afferden (Gld), op dinsdag en vrijdag van 08.45 uur tot 09.45 uur én van 10.15 uur tot 11.15 uur. Het seizoen is van 1 september tot en met 31 mei. Op bepaalde data wordt niet gesport.

Bestuur
 1.  Het bestuur bestaat uit:
  a. een voorzitter
  b. een secretaris
  c. een penningmeester
  d. twee leden voor de lief-en-leed-pot.
 2. In de algemene vergadering kunnen na voordracht bestuursleden worden benoemd. De benoeming is voor een periode van drie jaar. Benoeming en aftreding vinden plaats volgens een rooster.
Leden
 1. Personen van 50 jaar en ouder kunnen lid worden.
 2. Na het invullen van het inschrijfformulier wordt men direct in een groep geplaatst of op de wachtlijst gezet. Er zijn maximaal 2 proeflessen. De secretaris houdt een ledenlijst bij.
 3. Elk lid heeft contributieplicht gedurende negen speelmaanden. Bij twee gymlessen per week is het lid dubbele contributie verschuldigd.
 4. Het lidmaatschap eindigt:
  - bij overlijden
  - door opzegging (schriftelijk of per e-mail aan de secretaris); over de maand van opzegging blijft het lid contributie verschuldigd
  - na opzegging door de vereniging.
 5. Het is niet toegestaan zomaar van groep te wisselen, echter na overleg met het bestuur kan incidenteel bij de andere groep gesport worden.
 6. Elk lid houdt zich aan de huisregels van het Kulturhus De Meent en van de sportzaal.
 7. Bij ziekte of afwezigheid voor een langere tijd is het wenselijk het bestuur op de hoogte te stellen. Weet je vooraf dat je drie maanden of langer afwezig zult zijn, dan kun je als steunend lid worden ingedeeld. Je blijft lid, maar sport niet mee. Je contributie wordt gedurende die maanden gereduceerd.
 8. Als een lid niet gereanimeerd wil worden na circulatiestilstand tijdens een activiteit van MBvS, moet het lid een wilsverklaring aan het bestuur overhandigd hebben of een erkende niet-reanimeerpenning dragen.
  Zie brief “niet-reanimeren”.
Contributie
 1. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
 2. De contributie wordt via automatische incasso, na het ondertekenen van de machtiging, voor meerdere maanden tegelijk (maximaal vijf) vooraf van je bankrekening afgeschreven.
Gedragsregels van het Kulturhus De Meent
 1. Er mag alleen gesport worden op binnensportschoenen die geen strepen op de vloer achterlaten.
 2. Na de gymles moeten gebruikte materialen en toestellen op de oorspronkelijke plek teruggezet worden.
 3. Bij calamiteiten: elk lid moet zich dan houden aan de instructies van het Ontruimingsplan van de Meent.
Statuten

Voor zover dit huishoudelijk reglement in bepaalde zaken niet voorziet, wordt verwezen naar de statuten van onze vereniging MBvS. De statuten liggen bij de bestuursleden ter inzage.

Aldus vastgesteld,
Afferden, 4 mei 2010
Herzien, 1 februari 2024.

© 2024 MBvS - Afferden (Gld)